PHP Operators

Tutorial ini menerangkan operator yang terdapat dalam PHP

Arithmetic Operators 

OperatorKeteranganContohKeputusan
+Tambahx=2
x+2
4
-Tolakx=2
5-x
3
*Darabx=4
x*5
20
/Bahagi15/5
5/2
3
2.5
%Baki5%2
10%8
10%2
1
2
0
++Penambahanx=5
x++
x=6
--Penguranganx=5
x--
x=4

Assignment Operators 

OperatorContohSama Seperti
=x=yx=y
+=x+=yx=x+y
-=x-=yx=x-y
*=x*=yx=x*y
/=x/=yx=x/y
.=x.=yx=x.y
%=x%=yx=x%y

Comparison Operators

OperatorKeteranganContoh
==sama dengan5==8 returns false
!=tidak sama dengan5!=8 returns true
>lebih besar dari5>8 returns false
<kurang dari5<8 returns true
>=lebih besar atau sama5>=8 returns false
<=kurang atau sama5<=8 returns true

Logical Operators 

OperatorKeteranganContoh
&&andx=6
y=3

(x < 10 && y > 1) returns true

||orx=6
y=3

(x==5 || y==5) returns false

!notx=6
y=3

!(x==y) returns true

Penilaian: 
3
Average: 3 (2 votes)